دلتنگ سلیمانی | گریه های بی پایان

در آخرین پنج شنبه سال ؛ خاطره ای شنیدنی را از حاج قاسم سلیمانی بشنوید.

     .