مجموع بیماران کویید ۱۹ (کرونا) در کشور به تفکیک استان / پنجشنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۸