مسجدی ها چه نکته‌هایی را برای پیشگیری از کرونا باید رعایت کنند؟

این ویدیو کوتاه به نکته‌هایی کاربردی جهت پیشگیری از ویروس کرونا در مسجد اشاره می‌کند.

‌‌