با جهش تولید باید تحریم‌ها را شکست دهیم تا بتوانیم بر مشکلات اقتصادی غلبه کنیم.