اینفوگرافیک/ مجموع بیماران کویید ۱۹ (کرونا) در کشور به تفکیک استان / جمعه یکم فروردین ۱۳۹۹