اینفوگرافیک/ مجموع بیماران کویید ۱۹ (کرونا) در کشور به تفکیک استان / شنبه ۲ فروردین ۱۳۹۹