25 / 1

مجتبی اسماعیل زاد

با شروع بارش های بهاری و رهاسازی آب سد های استان به سمت دریاچه ارومیه ، افزایش سطح آب دریاچه ارومیه آغاز شده است . این روند معمولا تا پایان اردیبهشت ماه ادامه پیدا می کند. اکنون حجم آب دریاچه ارومیه ، چهار میلیارد متر مکعب است که پیش بینی می شود تا پایان اردیبهشت ماه بیش از چهار و نیم میلیارد متر مکعب باشد . دریاچه ارومیه ، بزرگترین دریاچه ایران و یکی از مهمترین دریاچه های آب شور در جهان است که طی سال های اخیر با بحران آب روبرو بوده است.