ممکن است فرد در هنگام غربالگری در دوره نهفتگی بیماری و بدون تب باشد، نگرانی ما از بابت بازگشت این مسافران تهرانی به شهر است؛ زیرا علاوه بر این که ممکن است با آلودگی به تهران مراجعت کنند امکان دارد انواع مختلفی از ویروس‌های بیماری زا را با خود به تهران بیاورند.