قبل از تعجب منبع خبر را بپرسید!

بعد از شنیدن خبری درباره ی ویروس کرونا منبع خبر را بپرسید