بزنگاه تجارت -۸ | چطور ثروت نفتی بریتانیایی‌ها از دست رفت / هشدار برای ایران

بعد از کشف میادین نفتی در دریای شمال، نروژ و بریتانیا دو سیاست متفاوت را در قبال درآمدهای نفتی‌شان در پیش گرفتند که نتیجه آن از دست رفتن ثروت بریتانیای‌ها و معتبرترین توسعه ارزی برای نروژی‌ها بود.

کارگزاری فارابی