شهید مطهری عالمی برجسته و دارای شاخصه‌های فراوان علمی و معنوی بود که همواره در مسیر انجام وظیفه بر اساس شناخت کامل از زمان و نیاز جامعه اسلامی گام برمی‌داشت.

کارگزاری فارابی