24 / 1

مجتبی اسماعیل زاد

مسجد جامع ارومیه از بناهای نیمه دوم قرن هفتم هجری است . باستان شناسان از نظر سبک معماری گنبد خانه مسجد را متعلق به دوره سلجوقیان می دانند ، ولی در بعضی از متون تاریخی و جغرافیایی مربوط به قرن چهارم که از مسجد جامع ارومیه ذکری به میان آمده است . محققین قدمت آن را به سده های پیش از سلجوقیان نیز نسبت می دهند . محراب مسجد با توجه به کتیبه وسط محراب سال ۶۷۶ هجری قمری و به دست عبدالمومن شرفشاه النقاش التبریزی پایان گرفته و از نظر گچ بری از شاهکار های بی بدیل معماری دوره ایلخانی محسوب می شود.

کارگزاری فارابی