لابی اسرائیل در آمریکا چه می‌کند؟

استاد برجسته هاروارد عقیده دارد این لابی‌های صهیونیستی هستند که تعیین کننده سیاست خارجی آمریکا در غرب آسیا هستند

                        

کارگزاری فارابی