بخشیدن مهریه از سوی خانم‌ها چه آثاری در دنیا و آخرت آن‌ها دارد؟ مهریه زنان را به‌طور کامل به‌عنوان یک بدهى یا عطیه به آنان بپردازید، ولى اگر آن‌ها چیزى از آن را با رضایت خاطر ببخشند، حلال و گوارا مصرف کنید.

کارگزاری فارابی