عرب مازار-۱ | فواید یک نظام مالیاتی هوشمندانه در اقتصاد

طرح جامع مالیاتی از اوایل دهه هشتاد برای حرکت به سوی مالیات ستانی هوشمندانه کلید خورد. اما بعد از ۲۰ سال هنوز ابهامات زیادی در خصوص آن وجود دارد. در این باره با علی اکبر عرب مازار رئیس اسبق سازمان امور مالیاتی به گفتگو نشستیم



کارگزاری فارابی