فاصله ... کلمه ای که عموما خیلی مثبت نمی نماید و در فرهنگ ما به معنای دوری و دوری گزینی است، عبارتی که بار منفی آن بیش از مثبتش است اما فاصله ها همیشه‌بد نیست چنانکه این روزها این واژه تبدیل شده به نقل محافل خبری، بهداشتی، پزشکی، سیاسی و غیره و همه بر فاصله گرفتن تاکید دارند فاصله ای فیزیکی که به صورت اشتباه لپی یا سهوی فاصله اجتماعی خوانده می شود. اما هر چه هست این روزها کلیدی برای قفلی است که ویروسی به نام کرونا بر جهان زده و خود در میانه این فضا میدان داری می کند.

کارگزاری فارابی