آمریکای زیبا-۱۸| سلطان «راک» & «رول»

‌ مجموعه موشن گرافیک «آمریکای زیبا» در چند قسمت به بررسی وضعیت اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی ، امنیتی و ... در درون جامعه آمریکا می پردازد.

کارگزاری فارابی