44 / 1

مرتضی صالحی

علی منصوری از نیروهای خدماتی بیمارستان عیسی بن مریم شهر اصفهان پس از ۱۵ روز درگیری با ویروس کرونا به شهادت رسید.شهید منصوری پنجمین شهید سلامت اصفهان است و پیکر مطهر این شهید مدافع سلامت امروزپنجشنبه نهم مرداد پس برگزاری مراسم در بیمارستان عیسی بن مریم، در گلستان شهدا به خاک سپرده شد

کارگزاری فارابی