34 / 1

حسین عبدالله اصل

روستای عبودی و ده ها روستای دیگر در شهرستان شادگان با معضل بی آبی مواجه هستند.کشاورزان این روستاها می گویند رها سازی آب با دبی کم در رودخانه شادگان برای آنها فایده ای ندارد و نخیلات آنها در حال مرگ هستند.یکی از کشاورزان روستای عبودی حاج محسن علوانی می گوید ۴ سال است نخیلات روستای عبودی رنگ آب را ندیده اند و اگر وضعیت خشکسالی ادامه پیدا کند دیگر چیزی به نام نخل در شادگان نخواهیم داشت.

کارگزاری فارابی