33 / 1

حسین ظهروند

تکاوران دریایی ارتش با استفاده از قایق‌های کایاک، شناورهای تندرو، زیردریایی‌های مرطوب السابحات و نیز با همراهی یگان هوا دریا، به انجام عملیات هجومی آبخاکی در سواحل مکران پرداختند. در این رزمایش انواع تاکتیک‌های مقابله با دشمن در سواحل مورد تمرین قرار گرفت.

کارگزاری فارابی