30 / 1

رضا عادلی

شهرستان ملکان در ۱۵۵کیلومتری تبریز مرکز استان آذربایجان شرقی واقع است.ملکان با ۱۱هزار هکتار باغ انگور و تولید ۲۵۰هزار تن انگور مقام اول استان و سوم کشور را در حجم تولید داراست که بخش قابل توجهی از صادرات کشمش کشور از این شهرستان صورت می گیرداستفاده نکردن از سموم و کود شیمیایی ، ارگانیک بودن انگور و همچنین مقاوم بودن به سرما و صرفه جویی در مصرف آب از جمله مزیت های ارقام انگور این مرکز می باشد.

کارگزاری فارابی