18 / 1

ناصر جعفری

گذری در شهر روایتی تصویری است از مردم ،خیابان‌های شهر و پیرامون زندگی روزمره.

کارگزاری فارابی