17 / 1

مقداد مددی

رییس شورای عالی صلح افغانستان که امروز وارد تهران شده است با وزیر امور خارجه ایران دیدار و گفت وگو کرد.

کارگزاری فارابی