بیماری همه‌گیر ناشی از ویروس کرونا، واقعیت‌های دیگری از رژیم صهیونیستی نشان داد که روزگاری با استفاده از ابزار تبلیغی و رسانه‌ای، خود را به عنوان امن‌ترین رژیم و قوی‌ترین اقتصاد و اجتماع جلوه می‌داد. سـال ۲۰۲۰ و درمانــده شــدن اسرائیـــل در مقابـل ویروس کرونـا، پایـانی بر افسانه‌سازی درباره پیشـرفت رژیـم صهیــونستــی در عرصــه فنــاوری پزشــکی اســت

کارگزاری فارابی