افزایش ۱۰۰ درصدی مرگ در تهران نسبت به سال گذشته / اگر اقدام موثری برای مهار ویروس کرونا صورت نگیرد، ممکن است به یک سونامی و فاجعه انسانی در آذر منجر شود.