بررسی نقش صندوق های بازنشستگی درکسری بودجه

کمک به صندوق های بازنشستگی یکی از بزرگترین بخش های مصارف بودجه عمومی کشور را تشکیل می دهد. اسماعیل گرجی پور کارشناس حوزه تامین اجتماعی از بار مالی این صندوق ها به بودجه کشور می گوید



کارگزاری فارابی