سهم ثروتمندان از یارانه پنهان: ۸۹۵ هزار میلیارد تومان؛ سهم بقیه ۳۹ هزار میلیارد تومان!

کارگزاری فارابی