31 / 1

امیر صادقیان

با توجه به کاهش ذخایر خونی در سطح کشور و نیاز مبرم مراکز درمانی و بیماران به خون سالم ، با فراخوان عمومی سازمان انتقال خون کشور و همچنین گروه های مردم نهاد ، مشارکت افراد در خصوص اهدا خون وزندگی بخشیدن به بیماران نیازمند در سطح شهر شیراز و دیگر نقاط کشور در روزهای کرونایی پیش رو بالا رفته است و مراکز انتقال خون در این خصوص با رعایت کامل شیوه نامه و پرتکل های بهداشتی عوام مردم را همیاری می نمایند

کارگزاری فارابی