انرژی های تجدید پذیر: فرصت ها و چالش ها

با توجه به اینکه کشور ما دارای ظرفیت‌های عظیم انرژی‌های تجدیدپذیر از قبیل خورشیدی و بادی، است، اما از این ظرفیت‌ها به نحو مطلوبی استفاده نمی‌شود.

              

کارگزاری فارابی