18 / 1

امیرحسین نظری

با شروع ویروس منحوس کرونا در ایران میزان اهدای خون هموطنان در مراکز انتقال خون روندی نزولی پیدا کرد.با فراخوان عمومی سازمان انتقال خون کشور و همچنین گروه های مردمی در خصوص اهدا خون وزندگی بخشیدن به بیماران نیازمند مشارکت افراد در اهدای خون از گذشته بیشترشده است و مراکز انتقال خون با رعایت کامل شیوه نامه و پروتکل های بهداشتی عمل اهدای خون را انجام می دهند.

کارگزاری فارابی