انتشار برای اولین بار | سخنان حاج قاسم در جمع نیروهای توپخانه پس از عملیات بزرگ الحاضر

کارگزاری فارابی