46 / 1

مهدی پدرام خو

مشعلهای نفتی،سالهاست نفس خوزستان رابند آورده‌انداماسرزمینهای نفت خیزاین استان رنگ آبادانی به خودندیده‌اند.غبارمحرومیت درحالی چهره خوزستان را تیره و تارکرده که کمترین سهم ازاین ثروت خدادادی به این مردم رسیده است.دراین میان گویی مسئولیت اجتماعی نفت در مقابل جامعه و محیط زیست،رو به فراموشی رفته است.اخیرا رییس سازمان بازرسی کل کشور،حق این استان از آلایندگی صنایع وجرایم راحدود ۲۰۰ هزار میلیاردتومان عنوان کرده وگفته اگر ۵۰ درصد این حق پرداخت می‌شد بسیاری از مشکلات امروز وجود نداشت.

کارگزاری فارابی