منظور ظریف از رفع تحریم‌ها دقیقا کدام تحریم‌هاست؟

کارگزاری فارابی