چند بازخوانی از تاریخ | آیا رفتن شاه برای جلوگیری از خونریزی بود ؟

 .

کارگزاری فارابی