26 / 7

حسین شاهبداغی

بخشی از معدن مگنز روستای ونارچ قم ساعت ۱۱:۵۰ در عمق ۲۹۰ متر زیرزمین ریزش کرد که متاسفانه یک نفر زیرآوار مانده است.

کارگزاری فارابی