30 / 1

رضا عادلی

با سرد شدن هوا و کاهش محسوس دما ، تبریز سفیدپوش شد.

کارگزاری فارابی