40 / 1

مسعود شهرستانی

شهرک سینمائی ایران (شهرک سینمائی غزالی ) در غرب تهران است که در آن دکورهای خیابان‌ها و ساختمان‌های مربوط به فیلم‌ها و سریال‌های ایرانی ساخته و نگهداری می‌شود.دکورهای این شهرک ساختمان‌ها و خیابان‌هایی هستند که واقعاً در تهران قدیم وجود داشتند.این شهرک در سال ۱۳۵۸ توسط کارگردان فقید ایرانی، علی حاتمی ساخته شد.دکورهای شهرک سینمایی ایران مربوط به دوره رضا شاه و اوایل محمد رضا شاه است. دکور کوفه هم و شهر اورشلیم بعدها به این مجموعه اضافه شده است.

کارگزاری فارابی