آمریکای زیبا-۲۰ | شوالیه‌های سفید

‌ ‌ مجموعه موشن گرافیک «آمریکای زیبا» در چند قسمت به بررسی وضعیت اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی ، امنیتی و ... در درون جامعه آمریکا می پردازد.

کارگزاری فارابی