جزئیات و ضوابط اعمال امتیاز ایثارگری و یک گروه بالاترِ پیش از سال ۱۳۹۶ اعلام شد+ جدول


جزئیات و ضوابط اعمال امتیاز ایثارگری و یک گروه بالاترِ پیش از سال 1396 اعلام شد+ جدول

صندوق بازنشستگی کشوری در آستانه صدور احکام بازنشستگان و وظیفه‌بگیران کشوری در سال۱۴۰۰، جزئیات و ضوابط اعمال «یک گروه بالاتر درباره بازنشستگان پیش از سال ۱۳۹۶» و نیز اعمال «امتیاز ایثارگری در احتساب متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری» را اعلام کرد.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ صندوق بازنشستگی کشوری در آستانه صدور احکام بازنشستگان و وظیفه‌بگیران کشوری در سال1400، جزئیات و ضوابط اعمال «یک گروه بالاتر درباره بازنشستگان پیش از سال 1396» و نیز اعمال «امتیاز ایثارگری در احتساب متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری» را اعلام کرد.

احکام این دسته از بازنشستگان، از روز یکشنبه، 29 فروردین 1400 از طریق سایت sabasrm.ir در دسترس قرار می‌گیرد.همچنین درباره افزایش 25درصد سنواتی سال 1400 با توجه به تصویب آن در جلسه هیئت وزیران در روز چهارشنبه 25 فروردین ماه، پس از صدور مصوبه توسط سازمان‌های برنامه و بودجه و اداری و استخدامی کشور، موارد مربوطه طی هفته آینده صادر خواهد شد.

براین اساس و در خصوص «اعمال یک گروه بالاتر درباره بازنشستگان قبل از سال 96»، با توجه به بند (1) نامه شماره 640916 مورخ   99/11/29  سازمان‌های برنامه و بودجه و اداری و استخدامی کشور که تأکید کرده است « تمام بازنشستگان مشمول جدول گروه‌های شغلی 20گانه موضوع قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و طبقات شغلی 16گانه قانون مدیریت خدمات کشوری که تاریخ بازنشستگی آنان قبل از بخشنامه شماره 1113776 مورخ   96/01/22 سازمان امور اداری و استخدامی کشور بوده است، مشروط به رعایت سقف گروه‌های استحقاقی سطوح مندرج در نامه فوق، از یک گروه /طبقه شغلی بالاتر برخوردار خواهند شد.» اقدامات مختلفی صورت گرفته که به اطلاع بازنشستگان و وظیفه بگیران کشوری می‌رسد.

اول؛ کلیه بازنشستگان قبل از 96/01/1  که مشمول جداول گروه‌های بیست گانه هستند، از امتیازات یک گروه بالاتر با رعایت سقف گروه‌های شغلی در اجرای طرح طبقه بندی مشاغل ، برخودار می‌شوند که در صفحه اول سیستم احکام «گروه بالاتر» درج می‌شود. به عنوان مثال، چنانچه بازنشسته‌ای با مدرک فوق‌دیپلم و با 30سال خدمت در طبقه 8/گروه شغلی12 باشد از امتیازات یک گروه بالاتر یعنی معادل طبقه 9/گروه13) برخوردار خواهد شد.

در این زمینه، اعضای هیئت علمی، قضات، مقامات و بازنشستگان غیرهیئت علمی وابسته به وزارت علوم که اخیرا احکام آن‌ها بر اساس رتبه پایه اصلاح شده است مشمول افزایش یک طبقه/ گروه نمی‌شوند.

دوم؛ سقف گروه‌های شغلی کارکنان دولت (برحسب سنوات خدمت) در اجرای بخشنامه‌های شماره 1113776 مورخ 96/01/22 و شماره 1130740 مورخ 96/02/2 براساس جدول زیر است:

اخبار بازنشستگان , صندوق بازنشستگی کشوری ,

سوم؛ گروه‌های تشویقی قانون نظام هماهنگ پرداخت (از 1370تا پایان 1387) علاوه بر سقف گروه‌های استحقاقی تعیین شده در جدول بالا، منظور شده است.

چهارم؛ از آنجاییکه مطابق دادنامه شماره 1926 – 1927 مورخ  93/12/24 و اصلاحیه 94/08/26   هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، طبقه تشویقی مربوط به بخشنامه شماره 11942/200 مورخ  90/05/22  معاونت سابق توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور لغو شده است، بخشنامه شماره 1130740 مورخ 96/02/2  برای جبران طبقه شغلی مزبور به عنوان گروه استحقاقی منظور شده است.

پنجم؛ حداکثر گروه شغلی قابل اعمال 20 و طبقه شغلی قابل اعمال 16 بوده و اگر افراد در این نوع گروه/طبقه شغلی قرار داشته باشند ارتقاء یک گروه/طبقه بالاتر برای آنان موضوعیت نداشته و اعمال نخواهد شد.

ششم؛ در جدول بالا ایثارگرانی که در زمان اشتغال از یک مقطع بالاتر برخودار شده اند، کماکان از مزایای یک مقطع بالاتر بهره مند هستند.

هفتم؛ بنابراین، با توجه به توضیحات مطرح شده در بندهای پیشین، گروه/طبقه بالاتر به برخی رکوردهای پیش از سال1396 تعلق نگرفته است که عبارت اند از:

الف) برخورداری از سقف گروه/طبقه شغلی استحقاقی بر حسب مدرک تحصیلی و سنوات.

ب) عدم انطباق مدرک تحصیلی مندرج در سیستم احکام با آخرین مدرک تحصیلی اخذ شده.

ج) هر چند رکورد در سقف گروه استحقاقی قرار دارد، اما با توجه به تفکیک نشدن گروه‌های استحقاقی و تشویقی توسط دستگاه ذیربط، امکان شناسایی در سیستم احکام صندوق فراهم نباشد.

هشتم؛ برای اصلاح نکات بند (7) لازم است اقدام‌های زیر انجام شود:

الف) چنانچه با ارائه مستندات و احکام کارگزینی توسط دستگاه محل خدمت بازنشستگان مشخص شود که تعدادی از گروه‌های تعلق گرفته به عنوان «تشویقی» بوده است و البته در سقف مقرر نباشد، نسبت به صدور گروه بالاتر توسط سیستم احکام صندوق اقدام می‌شود.

ب) در صورت لزوم برای اصلاح اطلاعات سیستم احکام از نظر تفکیک گروه‌های شغلی و تشویقی یا مدرک تحصیلی، باید واحد امور اداری یا کارگزینی دستگاه ذیربط نسبت به بارگذاری مشخصات بازنشستگان عزیز به همراه تصویر مدارک مورد نیاز در درگاه خدمات الکترونیک صندوق بازنشستگی کشوری به نشانی sabasrm .ir اقدام کند.

در زمینه «اعمال امتیاز ایثارگری در احتساب متناسب سازی حقوق بازنشستگان»، صندوق بازنشستگی کشوری ضمن ارسال تصویر نامه شماره640916 مورخ 29 /11/1399 سازمان‌های برنامه و بودجه و اداری و استخدامی کشور درخصوص اجرای بند (2) نامه مرتبط با اعمال امتیاز ایثارگری، براساس دریافت مشخصات بازنشستگان جانباز، آزاده و فرزند شهید از سامانه مرکزی بنیاد شهید و امور ایثارگران و همچنین اطلاعات ثبت شده بازنشستگان کشوری توسط دستگاه‌های اجرایی در سایت صندوق بابت وضعیت ایثارگری و حضور در جبهه، اقدامات شش‌گانه‌ای به شرح زیر در سیستم احکام انجام شده است:

اول؛ امتیاز ایثارگری درباره کلیه بازنشستگان مشمول متناسب‌سازی اول مهر 1399 که امتیازات جداول مواد 109 و 110 درباره آن‌ها اجرا شده است ، بر مبنای امتیاز جدول بند (4) بخشنامه شماره 14593/200 مورخ 88/02/21  معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور سابق و بخشنامه شماره 259047 مورخ 98/05/15   سازمان امور اداری و استخدامی کشور قابل اعمال است.

دوم؛ جدول عملیاتی برای بازنشستگان ایثارگر مشمول این مصوبه به شرح زیر است:

اخبار بازنشستگان , صندوق بازنشستگی کشوری ,

سوم؛ در صورتی‌که بازنشسته گرامی از اجتماع حالت های ایثارگری در جدول بالا برخوردار باشد، بر اساس رای 511 مورخ 91/09/15  1 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مشمول امتیاز مجزا مربوط به هر وضعیت ایثارگری با رعایت سقف امتیاز مقرر شده خواهد بود. همچنین چنانچه بازنشستگان ایثارگر از جمع حالات ایثارگری برخوردار باشند، حسب مورد از جمع امتیازات مربوط نیز برخوردار می‌شوند، مشروط بر اینکه امتیاز ایثارگری آنان از سقف تعیین شده در بند 2 ماده 68 قانون خدمات کشوری (2250) امتیاز تجاوز نکند.

چهارم؛ در صورتیکه امتیاز مندرج در مدارک ابراز شده به عنوان مثال برای درصد جانبازی عدد 5 درصد باشد، از ردیف 2 جدول فوق برخوردار خواهد بود و مازاد بر عدد مذکور (6 تا 10) از ردیف 3 جدول برخوردار می‌شوند.

پنجم؛ فرزندان شهید مشمول بالاترین امتیاز جدول (2250) قرار می‌گیرند.

ششم؛ مستندات ابرازی در خصوص وضعیت ایثارگری عزیزان در فیلد مشخص شده در صفحه احکام درج و قابل مشاهده است. همچنین رکوردهایی که به هر دلیل قبلاً فیلد ایثارگری درباره آنها فعال نبوده با احراز وضعیت ایثارگری صرفاً مشمول بهره‌مندی از امتیازات جدول بند فوق خواهند بود.

گفتنی است، با توجه به اینکه مستندات ایثارگری مورد بررسی واقع شده و سپس احکام مربوط به آن صادر می شود، در مواردی که برخی مدارک ارسالی در سایت صندوق بارگذاری نشده باشد، متعاقبا با بررسی کارشناسان صندوق درباره آن ها اقدام خواهد شد.

انتهای پیام/

واژه های کاربردی مرتبط
واژه های کاربردی مرتبط
پربیننده‌ترین اخبار اجتماعی
اخبار روز اجتماعی
مهمترین اخبار
کارگزاری فارابی
Hamrah avval
رازی
لیانا
کرونا
دلستر
بلیط هواپیما
triboon