"روز کارگر" سال ۱۴۰۰ در حالی فرا رسید که مطالبات تلنبار شده جامعه کارگری از سالهای گذشته همچنان باقی است و امروز مشکلات کارگران خود به یکی از بزرگترین مانع تولید تبدیل شده است که باید رفع شود.

کارگزاری فارابی