جنایت تروریستی کابل توطئه آمریکایی‌ها برای بازگشت نا امنی به افغانستان است

کارگزاری فارابی