چشم زوج‌های نابارور به تسهیلات طرح "جوانی جمعیت" + موشن‌گرافی

چشم زوج‌های نابارور به تسهیلات طرح "جوانی جمعیت" + موشن‌گرافی

در ایـران حـدود ۳ میلیــون و ۵۰۰ هـزار زوج نابارور وجـود دارد که از ۲۰۰ میلیــارد تومــان هزینه درمــان نابــاروری در بودجه کشور، طبــق گــزارش مرکـز پژوهــش‌هــای مجلــس تنهــا ۱۱ درصــد آن در محــل مربــوط هزینــه شده است!

به گزارش خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران پویا؛ میانگیـن نرخ نابـاروری در جهــان 15 درصد اســت، عددی کـه در ایــران به 22 درصـد هـم می‌رســد، بر طبــق آمارهـا در ایـران حـدود 3 میلیــون و 500 هـزار زوج نابارور وجـود دارد که ســهم نابــاروری در آقایــان و خانــم‌هــا تقریبــاً برابــر است، بــه عبارتــی نابــاروری چیــزی در حـدود یک دوازدهــم جمعیــت کشـورمان را مســتقیم یا غیرمـستقیم درگیــر کرده است.

در بودجــه ســالانه کشورمان، مبلــغ 200 میلیــارد تومــان بــه درمــان نابــاروری اختصــاص داده می‌شــود کــه طبــق گــزارش مرکـز پژوهــش‌هــای مجلــس تنهــا 11 درصــد آن در محــل مربــوط هزینــه شــده و الباقــی صــرف هزینــه‌هــای طــرح شکســت خــورده تحــول ســلامت شده اســت!

اخیــراً طرحــی بــه نــام طــرح جوانــی جمعیــت در مجلــس شــورای اســلامی مصوب شده و بعد از بازگشت از شورای نگهبان در حال رفع ایرادات قانونی در مجلس است؛ در موادی از این طرح بــه مــوارد مهــم و مفیــدی در بحــث نابــاروری اشــاره شده اســت، از جملـه افزایــش زیرســاخت درمــان و آمــوزش فلوشــیپ، بیمه ناباروری و ... امیدواریــم با اجرایی شدن هر چه سریع‌تر طرح فوق و توجه جدی به مسئله درمان ناباروری در کشــور شــاهد تاثیــر آن در افزایــش نــرخ بــاروری بــوده، نشــاط و امید به آینده در خانواده‌های ایرانی تقویــت شـود:

 

کاهش جمعیت , فرزندآوری , سیاست‌های تشویقی برای فرزندآوری ,

انتهای پیام/

واژه های کاربردی مرتبط
تعداد کل آرای ماخوذه
تعداد کل آرای ماخوذه: ۲۸۶۵۰۵۰۵ رای
۶۲/۱۶ درصد
۱۱/۸۶ درصد
۸/۴۲ درصد
۳/۴۶ درصد
واژه های کاربردی مرتبط
پربیننده‌ترین اخبار اجتماعی
اخبار روز اجتماعی
مهمترین اخبار
کارگزاری فارابی
Hamrah avval
رازی
کرونا
فولاد
بلیط هواپیما
triboon