33 / 1

امین آهویی

واکسیناسیون سالمندان بالای ۷۵ در بزرگترین مرکز تجمعی واکسیناسیون (ایران مال) در حال برگزاری میباشد.ایرج حریرچی معاون وزیر بهداشت نیز امروز از این مرکز بازدید نمود و در اظهارات خود به افزایش میزان تزریق روزانه واکسن به ۵۰۰ هزار نفر طی دوهفته آینده اشاره کرد.

کارگزاری فارابی