سیاست رفع تحریم ها باید جای خود را به خنثی سازی تحریم بدهد

اولویت های اقتصادی رئیس جمهور آینده در گفتگو با موحدی بک نظر.

کارگزاری فارابی