دولت روحانی ۳۰۰ هزار میلیارد تومان از بورس برای خودش بیرون کشید

کارگزاری فارابی