کاغذهای برخی‌ کاندیداها را بگیرند باید بنشینند و ما را نگاه کنند

کارگزاری فارابی