3 / 1

برای بی اثر کردن تهدیدات خارجی رای می دهم / برای کوتاه کردن دست بیگانه رای می دهم

کارگزاری فارابی