من رأی می‌دهم چون... انتخاباتی که می‌تواند سرنوشت تا هشت سال آینده این سرزمین را تعیین کند. گرفتاری‌های معیشتی و نگرانی‌های ناشی از کرونا اما برخی از هم‌وطنان را برای مشارکت حداکثری پای صندوق‌های رأی مردد کرده است. در مقابل اما بسیاری از مردم معتقدند حضور در انتخابات نه یک وظیفه، بلکه حق میهنی تمام شهروندان ایران‌زمین است.

کارگزاری فارابی