حمله نظامیان صهیونیست به نمازگزاران فلسطینی در مسجدالاقصی

حمله نظامیان صهیونیست به نمازگزاران فلسطینی در مسجدالاقصی

نظامیان صهیونیست اعتراضات جوانان فلسطینی در مخالفت با توهین به پیامبر اکرم اسلام توسط شهرک نشینان را سرکوب کردند.

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از المیادین، جوانان فلسطینی در اعتراض به اقدامات شهرک نشینان رژیم صهیونیستی مبنی بر هتک حرمت و توهین به پیامبر اکرم(ص) اسلام تظاهرات برپا کردند. این تظاهرات بعد از ظهر امروز جمعه و بعد از برپایی نماز جمعه از مسجد الاقصی به سمت باب العامود در قدس اشغالی انجام شد و جوانانفلسطینیدراعتراضبهتوهینعلیهپیامبراسلام (ص) توسطشهرکنشینانصهیونیستدرراهپیماییپرچم،درمسجدالاقصیتظاهراتکردندواقدامصهیونیستهارامحکومکردند

براساساینگزارش،نظامیانصهیونیستدرسرکوباینتظاهراتازبابالسلسلهبهحرممسجدالاقصییورشبردهودرگیریهاییمیانآنانوجوانانفلسطینیدرگرفت. نیروهایاشغالگرهمچنیننظامیانخودرادربابالسلسلهتقویتکردهواقدامبهسرکوبجوانانفلسطینیکردند.

المیادینگزارشدادکهفلسطینیها دربرابرنیروهایاشغالگرصهیونیستیکهقصدتجاوزبهمسجدالاقصیراداشتندمقاومتکردهاند.

خبرنگارالمیادینهمچنینگزارشدادکهدرنتیجهاقداماتنظامیانرژیمصهیونیستیدر  منطقه «بیتا» درنابلسضدمعترضانفلسطینیوپرتابگازهایسمیدههانفردچارخفگیشدهاند.

هلال احمر فلسطین اعلام کرد که در جریان درگیری نیروهای اشغالگر با جوانان فلسطینی در منطقه بیتا در جنوب نابلس 47 فلسطینی زخمی شدند.

انتهای پیام/

پربیننده‌ترین اخبار بین الملل
اخبار روز بین الملل
مهمترین اخبار
کارگزاری فارابی
Hamrah avval
رازی
بیمه ملت
میهن
triboon
فولاد
بلیط هواپیما