22 / 11

محمدعلی مریزاد

بعد از اتمام زمان شرکت درانتخابات ۱۴۰۰ در قم،بلافاصله کار شمارش آراء در شعب اخذ رای آغاز شد.

کارگزاری فارابی